กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวันทนีย์ สุทธิสน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศุภานัน ศิริพันธ์
ครู คศ.3

นางจณิศณัชชา แน่นอุดร
ครู คศ.3

นางสาววันเพ็ญ สังวิบุตร
ครู คศ.3

นางอภิญญา จันทร์ร่องคำ
ครู คศ.3

นางสาวนุชาดา ผดุงกิจ