กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศุภานัน ศิริพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางวันทนีย์ สุทธิสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววันเพ็ญ สังวิบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางอภิญญา จันทร์ร่องคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนุชาดา ผดุงกิจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2