ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสนิท อ่อนพฤกษ์ภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพิมพ์พรรณ บุญโพธิ์
ครู คศ.3

นางศิริธร ศรีจำนงค์
ครู คศ.3

นางสาววิรัลพัชร นารี
ครู คศ.2

นางสาวหฤทัย คำสุเรส