กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพิมพ์พรรณ บุญโพธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศิริธร ศรีจำนงค์
ครู คศ.3