กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพิศมัย หลวงสนาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมถวิล จุ่นหัวโทน
ครู คศ.3