กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพิศมัย หลวงสนาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายสมถวิล จุ่นหัวโทน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3