กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสนิท อ่อนพฤกษ์ภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1