กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกรุณา กาญจนรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางศิริพร โพธิกะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวรัตนา เขตผดุง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางนวลจันทร์ เรืองศรีอรัญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3