กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอมรเทพ สุ่มมาตย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางกฤษณา สิงห์คำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรุ่งนะภา แก้วไพรวัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายบรรพรต แขวงภูเขียว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายนราวุธ ซื่อความซื่อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวแหวนทอง ปัจมนต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววิรัลพัชร นารี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1