กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอมรเทพ สุ่มมาตย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกฤษณา สิงห์คำ
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งนะภา แก้วไพรวัน
ครู คศ.3

นางวิไล กัลยามาตร์
ครู คศ.3

นายบรรพรต แขวงภูเขียว
ครู คศ.3

นายนราวุธ ซื่อความซื่อ
ครู คศ.3

นางรำไพ รูปใส
ครู คศ.3

นางสาวแหวนทอง ปัจมนต์
ครู คศ.3

นางณัฐนีย์ จันทร์เดช
ครู คศ.2

นางสาววิรัลพัชร นารี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1