ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอมรเทพ สุ่มมาตย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกฤษณา สิงห์คำ
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งนะภา แก้วไพรวัน
ครู คศ.3

นางวิไล กัลยามาตร์
ครู คศ.3

นายบรรพรต แขวงภูเขียว
ครู คศ.3

นายนราวุธ ซื่อความซื่อ
ครู คศ.3

นางรำไพ รูปใส
ครู คศ.3

นางสาวแหวนทอง ปัจมนต์
ครู คศ.3

นางณัฐนีย์ จันทร์เดช
ครู คศ.2