กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอัมพร แก้วอำนาจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางบัวลอง ปิกลม
ครู คศ.3

นางณัชฐาวีย์ ยันตะพันธ์
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ เชิงสะอาด
ครู คศ.3

นางชุติกาญจน์ ศิริพงษ์
ครู คศ.3

นางจันทรัสม์ ขาวศรี
ครู คศ.2

นางสาวรัศมี เนินนิราช
ครู คศ.3

นางสาวอัญชลีรัตน์ รอดเลิศ
ครู คศ.3

นายพรรคพงศ์ โสมาเกตุ
ครู คศ.2