กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจันทรัสม์ ขาวศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางบัวลอง ปิกลม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางณัชฐาวีย์ ยันตะพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางพรทิพย์ เชิงสะอาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางชุติกาญจน์ ศิริพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางอัมพร แก้วอำนาจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายพรรคพงศ์ โสมาเกตุ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3