กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายบัญชา ภาระพงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางภัทรา อุปัชฌาย์
ครู คศ.3

นางกฤษณา จันทสมบัติ
ครู คศ.3

นางลมุลเพชร พันทะสาร
ครู คศ.3