กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายบัญชา ภาระพงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางภัทรา อุปัชฌาย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางกฤษณา จันทสมบัติ
ครู คศ.3

นางลมุลเพชร พันทะสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2