ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2566
        โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของชาติ และทรงส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในทุกพื้นที่ให้ได้รับการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความประพฤติที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคม ได้อย่างมีคุณภาพ  รับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งประเภทประจำและไป-กลับ  มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
 
ระยะเวลาในการรับสมัคร 
 
            รับสมัครระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2566 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
สถานที่รับสมัคร 
 
            ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

หลักฐานการสมัคร


                 1.  ใบสมัครของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ร้อยเอ็ด
                 2.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง
                 3.  หนังสือรับรองความประพฤติพร้อมประทับตราสถานศึกษา
                 4.  แบบ ปพ. 1  ที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (ชั้น  ป.4 – ป.5  สำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
                       และเฉลี่ย 5 ภาคเรียน   สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
                 5.  หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับผู้สมัครประเภทโควตา
                 6.  รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดเครื่องแบบนักเรียนถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 


การสอบคัดเลือก 
 
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
            สอบคัดเลือก    :   วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
            สอบคัดเลือก    :   วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566

ประกาศผลสอบ      :   วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
วันมอบตัว    :   วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         โทร.   086-2292339   นายนราวุธ ซื่อความซื่อ          รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
                  095-6171935  นางกรุณา กาญจนรัตน์            งานแนะแนว
                  086-4955253   นางศิริพร โพธิกะ                  งานแนะแนว
                   

 
ดาวน์โหลด ใบสมัคร  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่ 
ดาวน์โหลด รายละเอียดการสมัครรับทุน  คลิกที่นี่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2566,10:56   อ่าน 850 ครั้ง