ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนด้วยเหตุเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จากการประชุมหารือของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอศรีสมเด็จกับตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ในพื้นที่อำเภอ   ศรีสมเด็จ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน เป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔    โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดการเรียนการสอน   ตามตารางสอน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ ๑) online  ๒) on air  ๓) on demand และ ๔) on hand นักเรียนเข้าเรียนตามตารางสอนปกติที่บ้าน และให้ผู้ปกครองดูแลกำชับนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ หากมีความจำเป็นที่จะมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนเร่งด่วน ให้สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนมาโรงเรียนล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิเมื่อผ่านจุดคัดกรองของทางโรงเรียนอีกครั้งก่อนเข้าโรงเรียน  

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2564,16:02   อ่าน 333 ครั้ง