ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดการเรียนการสอนห้วงวันที่ 1-11 มิถุนายน พ.ศ.2564 และการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนห้วงวันที่ ๑-11 มิถุนายน พ.ศ.2564 และการสอนชดเชย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

********************************************************************

           ตามที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด เลื่อนกำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน 2564  เป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2564  นั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนวันในการเรียนครบตามหลักสูตร โรงเรียนได้กำหนดให้มีการสอนห้วงวันที่ 1-11 มิถุนายน พ.ศ.2564 และการเรียนชดเชยสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นในรูปแบบการสอน on line / on demand / on hand หรืออื่นๆ ตามที่ครูผู้สอนพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบท ความพร้อม และเหมาะสม 

เอกสารแนบ : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ดาวน์โหลด               

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2564,23:30   อ่าน 1415 ครั้ง