ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ)
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ)
 
          ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา (ภาษาอังกฤษ) หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง มาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่องานจ้าง และรายละเอียดการจ้าง
     ๑.๑ ชื่องานจ้าง
            ๑.๑.๑ ครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ) จำนวน ๑ อัตรา
     ๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
            ๑.๒.๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริม                           การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนด้วยวิธีการ ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
            ๑.๒.๒ ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
            ๑.๒.๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     ๑.๓ อัตราค่าจ้าง
            ๑.๓.๑ ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ เดือนละ ๒๒,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ บาท (ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์)
๒. หลักเกณฑ์และสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา
     ๒.๑ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๕ – ๕๐ ปี เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว
     ๒.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีหลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้
๓. การรับสมัคร
     ๓.๑ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
            ๓.๑.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
            ๓.๑.๒ หรือผู้ประสงค์จะสมัครสามารถเขียนจดหมายสมัครงานและส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๗ ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๒๘๐ และให้มาสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
     ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
            ๓.๒.๑. ใบสมัครและจดหมายสมัครงาน
            ๓.๒.๒ หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัว
            ๓.๒.๒. หลักฐานแสดงผลการเรียน คือ ทรานสคริป และปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี
            ๓.๒.๓. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้วหรือ ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
            ๓.๒.๔. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
            ๓.๒.๕. สำเนาเกียรติบัตรหรือใบประกาศผ่านการอบรมต่างๆ
            ๓.๒.๖. หลักฐานอื่นๆ เช่น คะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ หนังสือสำคัญ การเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริงและสำเนาภาพถ่าย จำนวน ๑ ชุด (รับรองความถูกต้องด้วย)
๔. การสัมภาษณ์และการพิจารณาคัดเลือก
     ๔.๑ สอบสัมภาษณ์ โดยให้มาสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
     ๔.๒ ประกาศผล วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.


A Full -Time Native English Teacher Urgently Required
Srinagarindra the Princess Mother School, Roi Et is seeking for an enthusiastic, creative, and responsible a foreign English to teach English language. The school is located in Roi Et Province, Northeastern part of Thailand. 

Qualifications :
     - Male/ Female, age 25 – 50 years old.
     - Native English speaker / English speaker as a second language. 
     - Bachelor’s Degree or higher. 
     - a teaching certificate or TEFL is preferable 

Job Descriptions: 
     - Teaching English for high school students aged 13 – 18 ( Mattayomsuksa 1 – 6) of academic year 2020.( 1st July 2020 – April 2021)
     - The salary is 22,000 - 25,000 THB/month ; depend on teaching experience. 

Other Specifications :
     - Regular working hours are 07.45 am. - 04.30 pm. on Monday – Friday. 
     - Besides teaching, applicants will have other special duties such as homeroom teacher or something other which will be assigned by the school.

The application period for this position is from 1st July 2020 – 30th July 2021 and interview on 31st July 2020 (9.00 a.m.– 12.00 a.m.) 

Qualified applicants can submit their applications in our school personality Or interested person, please send a cover letter, resume, a recent photo, copy of diploma to Srinagarindra the Princess Mother school, Roi Et Tambol Phosai, Amphur Srisomdet, Roi Et 45280 

For more information please visit the school web site at www.sw101.ac.th or contact Kru Wanpen : 093-5399559
 
Documents Required
     1. An application form and a cover letter
     2. A resume = ข้อมูลส่วนตัว
     3. A copy of your passport.= สำเนาหนังสือเดินทาง
     4. A Copy of Transcript = สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน
     5. 2 recent photographs ( 1” or 2”) = รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1นิ้วหรือ2 นิ้ว 2 รูป
     6. A copy of a document from Kruruspaa.= .ใบอนุญาตสอนจากคุรุสภา
     7. A copy of English training certificate etc. = ใบประกาศการอบรมต่างๆ และอื่นๆ
     8. Medical certificate (Swap or pcr COVID -19)
     9. TOEIC score Report, etc.

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,09:54   อ่าน 511 ครั้ง