ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา2563
ประกาศ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด 19 (COVID – 19) ในกิจกรรมรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
 
นักเรียนที่ต้องรายงานตัวเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามรายชื่อ ดังนี้
 
  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Gifted  คลิกที่นี่ 
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป   คลิกที่นี่
  3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   คลิกที่นี่
  4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป  คลิกที่นี่
 
เอกสารประกอบการรายงานตัว
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
- สำเนำทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด
- ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
- ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายแรกเข้า
 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงายตัวและมอบตัวในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 
ม.1  เวลา 08.30 - 11.00 น.
ม.4  เวลา 11.00 - 13.30 น.
ณ หอประชุมอนงคาราม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 
โดยมีข้อกำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ดังนี้
1. นักเรียน จำนวน 1 คน ให้มีผู้ปกครอง จำนวน 1 ท่าน เท่านั้น
2. นักเรียนและผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมาดำเนินการมอบตัว ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
3. นักเรียนและผู้ปกครอง ( 1 ท่าน) ต้องผ่านการคัดกรองจากโรงเรียนก่อนเข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนมอบตัว ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
หากไม่มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่า สละสิทธิ์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,12:21   อ่าน 1382 ครั้ง