ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามรายชื่อ ดังนี้
 
  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Gifted  คลิกที่นี่ 
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป   คลิกที่นี่
  3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   คลิกที่นี่
  4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป  คลิกที่นี่
 
เอกสารประกอบการรายงานตัว
- รูปถ่ํายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
- สำเนำทะเบียนบ้ํานของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด
- ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
- ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายแรกเข้า
 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงายตัวและมอบตัวในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ หอประชุมอนงคาราม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
หากไม่มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่า สละสิทธิ์

โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2563,11:20   อ่าน 1527 ครั้ง