ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของชาติ และทรงส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในทุกพื้นที่ให้ได้รับการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความประพฤติที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคม ได้อย่างมีคุณภาพ  รับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งประเภทประจำและไป-กลับ  มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
ระยะเวลาในการรับสมัคร 
 
            รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
สถานที่รับสมัคร 
 
            ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

หลักฐานการสมัคร


                 ๑.  ใบสมัครของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ร้อยเอ็ด
                 ๒.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง
                 ๓.  หนังสือรับรองความประพฤติพร้อมประทับตราสถานศึกษา
                 ๔.  แบบ ปพ. ๑  ที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (ชั้น  ป.๔ – ป.๕  สำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
                       และเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน   สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔)
                 ๕.  หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับผู้สมัครประเภทโควตา
                 ๖.  รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดเครื่องแบบนักเรียนถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป 


การสอบคัดเลือก 
 
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
            สอบคัดเลือก    :   วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓
            ประกาศผล      :   วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
            มอบตัว           :   วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓  
 
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
            สอบคัดเลือก    :   วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓
            ประกาศผล      :   วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓
            มอบตัว           :   วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
         โทร.   ๐๘๑-๗๓๙๕๒๖๗   นางลดาวัลย์  บุญเสริม           รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
                   ๐๘๗-๘๖๔๐๘๕๔  นางอัมพร  แก้วอำนาจ            หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
                   ๐๙๕-๖๑๗๑๙๓๕   นางกรุณา  กาญจนรัตน์           งานแนะแนว
                   ๐๙๓-๕๓๙๙๕๕๙   นางสาววันเพ็ญ   สังวิบุตร       งานแนะแนว

สมัครเรียนออนไลน์  คลิกที่นี่ 
ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2563,16:50   อ่าน 1551 ครั้ง