ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
หลักฐานประกอบการรายงานตัว 
1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ จำนวน 1 รูป 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ชุด 
3. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา มารดาและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ 
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด 
5. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี) 
6. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนแรกเข้า
 
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 2731 ครั้ง