ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของชาติ และทรงส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในทุกพื้นที่ให้ได้รับการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความประพฤติที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคม ได้อย่างมีคุณภาพ  รับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งประเภทประจำและไป-กลับ  มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระยะเวลาในการรับสมัคร 

            รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร 

            ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

การสอบคัดเลือก 

            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

            สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

            ประกาศผล วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

            มอบตัว วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

            สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

            ประกาศผล วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

            มอบตัว วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

 

สอบถามรายละเอียด 

โทร. ๐๘๙-๘๔๑๘๔๕๙ นางอนงค์รักษ์ แก่นสาร      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

        ๐๘๗-๘๖๔๐๘๕๔ นางอัมพร แก้วอานาจ        หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

        ๐๙๓-๕๓๙๙๕๕๙ นางสาววันเพ็ญ สังวิบุตร     งานแนะแนว

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครด้านล่าง 

ประกาศรับสมัครนักเรียน
ใบสมัครประเภทโควตา (สำหรับนักเรียนชั้นม.๑)

ใบสมัคร ม.๑ และม.๔
 

สมัครเรียนต่อออนไลน์  คลิกที่นี่
        

โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 3173 ครั้ง