ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของชาติ และทรงส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในทุกพื้นที่ให้ได้รับการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความประพฤติที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคม ได้อย่างมีคุณภาพ  รับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งประเภทประจำและไป-กลับ  มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระยะเวลาในการรับสมัคร 

            รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร 

            ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

 

การสอบคัดเลือก 

            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

            สอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

            ประกาศผล วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

            มอบตัว วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

            สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐

            ประกาศผล วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

            มอบตัว วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

สอบถามรายละเอียด โทร. 

         ๐๘๑-๗๓๙๕๒๖๗  นางลดาวัลย์ บุญเสริม   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
         ๐๘๗-๘๖๔๐๘๕๔  นางอัมพร แก้วอำนาจ  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
         ๐๘๖-๔๙๕๕๒๕๓  นางศิริพร โพธิกะ        
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว

  

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครด้านล่าง 

ประกาศรับสมัครนักเรียน
ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ
ใบสมัครประเภทโควตา (สำหรับนักเรียนชั้นม.1)

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 1127 ครั้ง