พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ ( Mission )

        1. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
3. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามเอื้อต่อสุขภาพ และเป็นแหล่งการเรียนรู้
5. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
6. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนสามารถใช้สื่อไอซีทีทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ สามารถบริหารจัดการความรู้ไว้ในรูปเว็บเพจรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีทักษะความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศอย่างน้อย  1  ภาษา
7. สนับสนุนส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้ทันสมัย มีความเหมาะสม  เพียงพอต่อความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
8. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  ยึดหลักธรรมมาภิบาล  ยึดหลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมให้ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรอื่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา


เป้าประสงค์ (Goal)

1. นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถแข่งขันในระดับท้องถิ่นและระดับที่สูงขึ้น

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด มีจิตวิญญานของความเป็นไทย ประชาคมอาเซียน และมีคุณลักษณะของความเป็นพลโลก (World Citizen)

3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในสังคมไทย ประชาคมอาเซียน และสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

4. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอนและครู / บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

5. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

6. โรงเรียนมีครูจำนวนเพียงพอ สอนตรงตามสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมกับการเป็นครูมืออาชีพ

7. โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างเป็นเลิศและเป็นโรงเรียนคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้

8. โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

9. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี

10. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา