ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิเศษของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (โครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์) ถือกำเนิดขึ้นหลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมสามัญศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยจัดตั้งขึ้นเขตการศึกษาละ 1 แห่ง โดยเขตการศึกษา 10 จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2539 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพบก บริจาคที่ดินบริเวณค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยท่านพลตรีสนั่น มะเริงสิทธิ์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ยกที่ดิน 93 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน ใช้ชื่อครั้งแรกว่า " โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร้อยเอ็ด" ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเฉลิมพระเกียรติใหม่ว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตามด้วยชื่อจังหวัดที่จัดตั้ง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2539 กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ประเภทประจำและไป-กลับ มีแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ 48 ห้องเรียน รับนักเรียนที่เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ ในเขตการศึกษา 10 เข้ามาประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และอีกร้อยละ 75 รับนักเรียนประเภทไป-กลับ โดยจัดให้เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์ มีความพร้อมด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการ มีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ