ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายยุทธ วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/12/2012
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 563189
Page Views 817609
วิสัยทัศน์ / คุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ ( Vision )

เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานสากล 
มีคุณธรรม
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน

1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ