ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ม.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 62 กิจกรรมแนะแนวสัญจร
งานแนะแนว/ฝ่ายวิชาการ
23 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62 ค่ายวิชาการนักเรียน Gifted Program
งานห้องเรียนพิเศษ
21 ม.ค. 62 ถึง 01 ก.พ. 62 นักเรียน ม.3 ติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบ O – NET
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 ม.ค. 62 กิจกรรมวันครู
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 ม.ค. 62 ถึง 15 ม.ค. 62 กิจกรรมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 12 โรงเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ฝ่ายบริหารงานบุคคล
09 ม.ค. 62 ถึง 11 ม.ค. 62 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาส/งานปีใหม่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
23 ธ.ค. 61 ถึง 24 ธ.ค. 61 ค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้น ม.4
ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระฯวิทย์
22 ธ.ค. 61 กิจกรรม Open House นักเรียนประจำ
งานนักเรียนประจำ
21 ธ.ค. 61 พิธีมอบห้องไตรสิกขา
กลุ่มสาระสังคมฯ
20 ธ.ค. 61 พิธีเปิด-ปิดกีฬาจังหวัด สพม.27
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ