ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 61 เปิดทำการเรียนการสอน
15 พ.ค. 61 ประชุมปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น
ฝ่ายบริหารทั่วไป/ฝ่ายวิชาการ
14 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศ ม.๑ และ ม.๔
ฝ่ายบริหารทั่วไป/ฝ่ายวิชาการ
14 พ.ค. 61 ประชุมรับเงินเรียนฟรี ม.๑-๒-๔-๕-๖
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
07 เม.ย. 61 ม.๖ รับ ปพ.๑ และใบประกาศ
ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล
04 เม.ย. 61 ม.๓ รับ ปพ.๑ และใบประกาศ
ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล
01 เม.ย. 61 ปิดภาคเรียนที่ 2/2560
30 มี.ค. 61 อนุมัติจบหลักสูตร ม.3/ม.6 รุ่นที่ 1
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
30 มี.ค. 61 นักเรียนรับ ปพ.1 และใบประกาศ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
17 มี.ค. 61 ถึง 18 มี.ค. 61 สอบวิชาสามัญ 9 วิชา นักเรียน ม.6
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบ 2/2560
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 นักเรียน ม.3 และ ม.6 ลงทะเบียนขอสอบแก้ตัว ภาคเรียน 2/2560
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
12 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 กิจกรรมเรียนซ้ำนักเรียนที่ติดค้างผลการเรียน
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
05 มี.ค. 61 ถึง 07 มี.ค. 61 ซ่อมเสริมนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ฝ่ายกิจการนักเรียน
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O – NET นักเรียน ม.6
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 มี.ค. 61 พิธีอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 ม.6
งานแนะแนว/ฝ่ายวิชาการ