ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 กิจกรรมสัมมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สว.ระยอง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ฝ่ายบริหารงานบุคคล /คณะครู บุคลากร
27 พ.ย. 60 ถึง 29 พ.ย. 60 คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับสหวิทยาเขต

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
27 พ.ย. 60 ถึง 01 ธ.ค. 60 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล
30 พ.ย. 60 แจ้งผลการประเมินการทำความสะอาดห้องเรียน การเข้าแถว การเก็บโทรศัพท์ในห้องเรียน


ครูที่ปรึกษา/ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 ธ.ค. 60 ตรวจทรงผม การแต่งกาย ประจำเดือน
ครูที่ปรึกษา/ฝ่ายกิจการนักเรียน
02 ธ.ค. 60 ถึง 03 ธ.ค. 60 นักเรียนประจำ/G.P เรียนเสริมพิเศษ
งานนักเรียนประจำ/งาน G.P
04 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กลุ่มสาระสังคมฯ
04 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
04 ธ.ค. 60 ประกาศผล มอบเกียรติบัตรนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ครูที่ปรึกษา/ฝ่ายกิจการนักเรียน
05 ธ.ค. 60 วันพ่อแห่งชาติ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
08 ธ.ค. 60 ถึง 11 ธ.ค. 60 นักเรียนประจำกลับบ้านครั้งที่ 2

รับนักเรียนกลับบ้าน 8 ธ.ค. 2560 เวลา 16.00 น.  และส่งนักเรียนกลับเข้าโรงเรียน 11 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 น.

งานนักเรียนประจำ
11 ธ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนClassroom Meeting เวลา 10.00 น.
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/คณะครู
13 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 แข่งขันกีฬาจังหวัด
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
16 ธ.ค. 60 ถึง 17 ธ.ค. 60 นักเรียนประจำ/G.P เรียนเสริมพิเศษ
งานนักเรียนประจำ/งาน G.P
18 ธ.ค. 60 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล
20 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ณ จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
23 ธ.ค. 60 กิจกรรมOpen House นักเรียนประจำ
งานนักเรียนประจำ
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส/งานปีใหม่

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ/ฝ่ายบริหารฯ
28 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 กิจกรรมกีฬาภายใน
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
29 ธ.ค. 60 แจ้งผลการประเมินการทำความสะอาดห้องเรียน การเข้าแถว การเก็บโทรศัพท์ในห้องเรียน
ครูที่ปรึกษา/ฝ่ายกิจการนักเรียน
29 ธ.ค. 60 ถึง 02 ม.ค. 61 นักเรียนประจำกลับบ้านครั้งที่ 3
งานนักเรียนประจำ
03 ม.ค. 61 ถึง 05 ม.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล
03 ม.ค. 61 ตรวจทรงผม การแต่งกาย ประจำเดือน
ครูที่ปรึกษา/ฝ่ายกิจการนักเรียน
05 ม.ค. 61 ประกาศผล มอบเกียรติบัตรนักเรียนตามโครงงานโรงเรียนคุณธรรม
ครูที่ปรึกษา/ฝ่ายกิจการนักเรียน
06 ม.ค. 61 ถึง 07 ม.ค. 61 นักเรียนประจำ/G.P เรียนเสริมพิเศษ
งานนักเรียนประจำ/งาน G.P
13 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
15 ม.ค. 61 ถึง 10 ก.พ. 61 กิจกรรมแนะแนวสัญจร
งานแนะแนว/ฝ่ายวิชาการ
19 ม.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ทุกระดับชั้น
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
29 ม.ค. 61 ถึง 02 ก.พ. 61 นักเรียน ม.3 ติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบ O – NET
ฝ่ายวิชาการ/ครูผู้สอน ม.3
29 ม.ค. 61 ถึง 02 ก.พ. 61 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
ครูประจำวิชา