ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
16 ธ.ค. 60 ถึง 17 ธ.ค. 60 นักเรียนประจำ/G.P เรียนเสริมพิเศษ
งานนักเรียนประจำ/งาน G.P
18 ธ.ค. 60 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล
20 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ณ จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
23 ธ.ค. 60 กิจกรรมOpen House นักเรียนประจำ
งานนักเรียนประจำ
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส/งานปีใหม่

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ/ฝ่ายบริหารฯ
28 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 กิจกรรมกีฬาภายใน
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
29 ธ.ค. 60 แจ้งผลการประเมินการทำความสะอาดห้องเรียน การเข้าแถว การเก็บโทรศัพท์ในห้องเรียน
ครูที่ปรึกษา/ฝ่ายกิจการนักเรียน
29 ธ.ค. 60 ถึง 02 ม.ค. 61 นักเรียนประจำกลับบ้านครั้งที่ 3
งานนักเรียนประจำ
03 ม.ค. 61 ถึง 05 ม.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล
03 ม.ค. 61 ตรวจทรงผม การแต่งกาย ประจำเดือน
ครูที่ปรึกษา/ฝ่ายกิจการนักเรียน
05 ม.ค. 61 ประกาศผล มอบเกียรติบัตรนักเรียนตามโครงงานโรงเรียนคุณธรรม
ครูที่ปรึกษา/ฝ่ายกิจการนักเรียน
06 ม.ค. 61 ถึง 07 ม.ค. 61 นักเรียนประจำ/G.P เรียนเสริมพิเศษ
งานนักเรียนประจำ/งาน G.P
13 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
15 ม.ค. 61 ถึง 10 ก.พ. 61 กิจกรรมแนะแนวสัญจร
งานแนะแนว/ฝ่ายวิชาการ
19 ม.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ทุกระดับชั้น
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
29 ม.ค. 61 ถึง 02 ก.พ. 61 นักเรียน ม.3 ติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบ O – NET
ฝ่ายวิชาการ/ครูผู้สอน ม.3
29 ม.ค. 61 ถึง 02 ก.พ. 61 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
ครูประจำวิชา
01 ก.พ. 61 ตรวจทรงผม การแต่งกาย ประจำเดือน
ครูที่ปรึกษา/ฝ่ายกิจการนักเรียน
04 ก.พ. 61 ถึง 05 ก.พ. 61 สอบ O – NET นักเรียน ม.3
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
08 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.1–ม.3
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
08 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 นักเรียน ม.6 ติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบ O – NET
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 ส่งข้อสอบปลายภาค ม.6
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
19 ก.พ. 61 ถึง 21 ก.พ. 61 นักเรียน ม.6 สอบปลายภาค 2/2560
งานวัดผล
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 ส่งข้อสอบปลายภาค ม.1- ม.5
ครูประจำวิชา / ฝ่ายวิชาการ
24 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 การสอบ GAT – PAT ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้น ม.6
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/งานแนะแนว
26 ก.พ. 61 ประกาศผลการประเมินนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ครูที่ปรึกษา/ฝ่ายกิจการนักเรียน
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 นักเรียน ม.1-ม.5 สอบปลายภาค 2/2560
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ก.พ. 61 นักเรียน ม.3 และ ม.6 ซ้อมรับใบประกาศ เวลา 13.00 น.
งานแนะแนว/ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
01 มี.ค. 61 พิธีอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 ม.6
งานแนะแนว/ฝ่ายวิชาการ
01 มี.ค. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 ม.6 รายงานตัวเข้าค่ายติวเข้มเตรียมความพร้อมสอบ O - NET
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O – NET นักเรียน ม.6
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 มี.ค. 61 ถึง 07 มี.ค. 61 ซ่อมเสริมนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ฝ่ายกิจการนักเรียน
12 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบ 2/2560
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 นักเรียน ม.3 และ ม.6 ลงทะเบียนขอสอบแก้ตัว ภาคเรียน 2/2560
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
12 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 กิจกรรมเรียนซ้ำนักเรียนที่ติดค้างผลการเรียน
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
17 มี.ค. 61 ถึง 18 มี.ค. 61 สอบวิชาสามัญ 9 วิชา นักเรียน ม.6
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
30 มี.ค. 61 อนุมัติจบหลักสูตร ม.3/ม.6 รุ่นที่ 1
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
30 มี.ค. 61 นักเรียนรับ ปพ.1 และใบประกาศ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 เม.ย. 61 ปิดภาคเรียนที่ 2/2560